Produces

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of produce.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 12:24

Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain.


ആമേൻ , ആമേൻ , ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതു തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും.


Romans 5:3

And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance;


അതു തന്നേ അല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞു


Proverbs 30:33

For as the churning of milk produces butter, And wringing the nose produces blood, So the forcing of wrath produces strife.


പാൽ കടഞ്ഞാൽ വെണ്ണയുണ്ടാകും; മൂകൂ ഞെക്കിയാൽ ചോര വരും; കോപം ഇളക്കിയാൽ വഴക്കുണ്ടാകും.


×

Found Wrong Meaning for Produces?

Name :

Email :

Details :×