Produces

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of produce.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 12:24

Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain.


ആമേൻ , ആമേൻ , ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: കോതമ്പുമണി നിലത്തു വീണു ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതു തനിയേ ഇരിക്കും; ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും.


Deuteronomy 14:22

"You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year.


ആണ്ടുതോറും നിലത്തു വിതെച്ചുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിളവിലും ദശാംശം എടുത്തുവെക്കേണം.


2 Corinthians 7:10

For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world produces death.


ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അനുതാപം വരാത്ത മാനസാന്തരത്തെ രക്ഷെക്കായി ഉളവാക്കുന്നു; ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖമോ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Produces?

Name :

Email :

Details :×