Shields

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of shield.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shield. Protects.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 8:7

And David took the shields of gold that had belonged to the servants of Hadadezer, and brought them to Jerusalem.


ഹദദേസെരിന്റെ ഭൃധത്യന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പൊൻ പരിചകളെ ദാവീദ് എടുത്തു യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു.


Ezekiel 39:9

"Then those who dwell in the cities of Israel will go out and set on fire and burn the weapons, both the shields and bucklers, the bows and arrows, the javelins and spears; and they will make fires with them for seven years.


യിസ്രായേലിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറപ്പെട്ടു പരിച, പലക, വില്ലു, അമ്പു, കുറുവടി, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളെ എടുത്തു തീ കത്തിക്കും; അവർ അവയെക്കൊണ്ടു ഏഴു സംവത്സരം തീ കത്തിക്കും.


1 Kings 10:17

He also made three hundred shields of hammered gold; three minas of gold went into each shield. The king put them in the House of the Forest of Lebanon.


അടിച്ചുപരത്തിയ പൊന്നുകൊണ്ടു അവൻ മുന്നൂറു ചെറുപരിചയും ഉണ്ടാക്കി; ഔരോ ചെറു പരിചെക്കു മൂന്നു മാനേ പൊന്നു ചെലവായി; അവയെ രാജാവു ലെബാനോൻ വനഗൃഹത്തിൽ വെച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Shields?

Name :

Email :

Details :×