Shields

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shield.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shield. Protects.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 11:10

And the priest gave the captains of hundreds the spears and shields which had belonged to King David, that were in the temple of the LORD.


അകമ്പടികൾ ഒക്കെയും കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിന്റെ വലത്തുവശംമുതൽ ഇടത്തുവശംവരെ യാഗപീ ത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും നേരെ രാജാവിന്റെ ചുറ്റും നിന്നു.


1 Kings 10:16

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു, അടിച്ചുപരത്തിയ പൊന്നുകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോ പരിചെക്കു അറുനൂറുശേക്കൽ പൊന്നു ചെലവായി.


2 Chronicles 12:10

Then King Rehoboam made bronze shields in their place, and committed them to the hands of the captains of the guard, who guarded the doorway of the king's house.


അവേക്കു പകരം രെഹബെയാംരാജാവു താമ്രംകൊണ്ടു പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുടെ വാതിൽ കാക്കുന്ന അകമ്പടിനായകന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Shields?

Name :

Email :

Details :×