Shields

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shield.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shield. Protects.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 4:4

Your neck is like the tower of David, Built for an armory, On which hang a thousand bucklers, All shields of mighty men.


നിന്റെ കഴുത്തു ആയുധശാലയായി പണിതിരിക്കുന്ന ദാവീദിൻ ഗോപുരത്തോടു ഒക്കും; അതിൽ ആയിരം പരിച തൂക്കിയിരിക്കുന്നു; അവ ഒക്കെയും വീരന്മാരുടെ പരിച തന്നേ.


2 Chronicles 12:10

Then King Rehoboam made bronze shields in their place, and committed them to the hands of the captains of the guard, who guarded the doorway of the king's house.


അവേക്കു പകരം രെഹബെയാംരാജാവു താമ്രംകൊണ്ടു പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി രാജധാനിയുടെ വാതിൽ കാക്കുന്ന അകമ്പടിനായകന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു.


2 Chronicles 9:15

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of hammered gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു പൊമ്പലകകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോപരിചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊൻ പലക ചെലവായി.


×

Found Wrong Meaning for Shields?

Name :

Email :

Details :×