Shields

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shield.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shield. Protects.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 2:3

The shields of his mighty men are made red, The valiant men are in scarlet. The chariots come with flaming torches In the day of his preparation, And the spears are brandished.


അവന്റെ വീരന്മാരുടെ പരിച ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പരാക്രമശാലികൾ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചു നിലക്കുന്നു; അവന്റെ സന്നാഹദിവസത്തിൽ രഥങ്ങൾ ഉരുക്കലകുകളാൽ ജ്വലിക്കുന്നു; കുന്തങ്ങൾ ഔങ്ങിയിരിക്കുന്നു.


2 Chronicles 11:12

Also in every city he put shields and spears, and made them very strong, having Judah and Benjamin on his side.


എല്ലായിസ്രായേലിലും ഉള്ള പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും സകലദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുചേർന്നു.


2 Chronicles 9:15

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of hammered gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു പൊമ്പലകകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോപരിചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊൻ പലക ചെലവായി.


×

Found Wrong Meaning for Shields?

Name :

Email :

Details :×