Taxes

Show Usage

English Meaning

  1. A plural of taxis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നികുതി ചുമത്തുന്നു - Nikuthi Chumaththunnu | Nikuthi Chumathunnu ;ചുങ്കം - Chunkam ;നികുതികള്‍ - Nikuthikal‍ ;നികുതി - Nikuthi ; ;വിഷമിപ്പിക്കുന്നു - Vishamippikkunnu ;

tax എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tax Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tax Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 5:11

Therefore, because you tread down the poor And take grain taxes from him, Though you have built houses of hewn stone, Yet you shall not dwell in them; You have planted pleasant vineyards, But you shall not drink wine from them.


അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ എളിയവനെ ചവിട്ടിക്കളകയും അവനോടു കോഴയായി ധാന്യം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വെട്ടുകല്ലുകൊണ്ടു വീടു പണിയും; അതിൽ പാർക്കയില്ലതാനും; നിങ്ങൾ മനോഹരമായ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും; അവയിലെ വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ലതാനും;


Romans 13:7

Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.


എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളതു കൊടുപ്പിൻ ; നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന്നു നികുതി; ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന്നു ചുങ്കം; ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന്നു ഭയം; മാനം കാണിക്കേണ്ടവന്നു മാനം.


Ezra 6:8

Moreover I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God: Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the River; this is to be given immediately to these men, so that they are not hindered.


ഈ ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിന്റെ മുതലിൽനിന്നു ആ ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാതെ കൃത്യമായി ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Taxes?

Name :

Email :

Details :×