Taxes

Show Usage

English Meaning

  1. A plural of taxis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിഷമിപ്പിക്കുന്നു - Vishamippikkunnu ;tax എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tax Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tax Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;നികുതി ചുമത്തുന്നു - Nikuthi Chumaththunnu | Nikuthi Chumathunnu ;നികുതി - Nikuthi ;നികുതികള്‍ - Nikuthikal‍ ;

ചുങ്കം - Chunkam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 20:22

Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not?"


നാം കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു.


1 Samuel 17:25

So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel; and it shall be that the man who kills him the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exemption from taxes in Israel."


എന്നാറെ യിസ്രായേല്യർ: വന്നു നിലക്കുന്ന ഇവനെ കണ്ടുവോ? അവൻ യിസ്രായേലിനെ നിന്ദിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അവനെ കൊല്ലുന്നവനെ രാജാവു മഹാസമ്പന്നനാക്കുകയും തന്റെ മകളെ അവന്നു കൊടുക്കുകയും അവന്റെ പിതൃഭവനത്തിന്നു യിസ്രായേലിൽ കരമൊഴിവു കല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.


Mark 12:14

When they had come, they said to Him, "Teacher, we know that You are true, and care about no one; for You do not regard the person of men, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?


അവർ വന്നു: ഗുരോ, നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പ ിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ? ഞങ്ങൾ കൊടുക്കയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടതു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Taxes?

Name :

Email :

Details :



×