Taxes

Show Usage
   

English Meaning

  1. A plural of taxis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× tax എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tax Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tax Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× നികുതി ചുമത്തുന്നു - Nikuthi Chumaththunnu | Nikuthi Chumathunnu
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 6:8

Moreover I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God: Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the River; this is to be given immediately to these men, so that they are not hindered.


ഈ ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിന്റെ മുതലിൽനിന്നു ആ ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാതെ കൃത്യമായി ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.


Luke 23:2

And they began to accuse Him, saying, "We found this fellow perverting the nation, and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that He Himself is Christ, a King."


ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചുകളകയും താൻ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിരോധിക്കയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു കുറ്റം ചുമത്തിത്തുടങ്ങി.


Romans 13:7

Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.


എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളതു കൊടുപ്പിൻ ; നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന്നു നികുതി; ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന്നു ചുങ്കം; ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന്നു ഭയം; മാനം കാണിക്കേണ്ടവന്നു മാനം.


×

Found Wrong Meaning for Taxes?

Name :

Email :

Details :×