Taxes

Show Usage

English Meaning

  1. A plural of taxis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നികുതി - Nikuthi ; ;ചുങ്കം - Chunkam ;tax എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tax Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tax Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;നികുതി ചുമത്തുന്നു - Nikuthi Chumaththunnu | Nikuthi Chumathunnu ;വിഷമിപ്പിക്കുന്നു - Vishamippikkunnu ;

നികുതികള്‍ - Nikuthikal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:20

"There shall arise in his place one who imposes taxes on the glorious kingdom; but within a few days he shall be destroyed, but not in anger or in battle.


അവന്നു പകരം എഴുന്നേലക്കുന്നവൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മനോഹരഭാഗത്തുകൂടി ഒരു അപഹാരിയെ അയ്യക്കും; എങ്കിലും കുറെ ദിവസത്തിന്നകം അവൻ സംഹരിക്കപ്പെടും. കോപത്താലല്ല, യുദ്ധത്താലുമല്ല.


Ezra 6:8

Moreover I issue a decree as to what you shall do for the elders of these Jews, for the building of this house of God: Let the cost be paid at the king's expense from taxes on the region beyond the River; this is to be given immediately to these men, so that they are not hindered.


ഈ ദൈവാലയം പണിയേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ യെഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാർക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: നദിക്കു അക്കരെ പിരിയുന്ന കരമായ രാജാവിന്റെ മുതലിൽനിന്നു ആ ആളുകൾക്കു കാലതാമസം കൂടാതെ കൃത്യമായി ചെലവും കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.


1 Samuel 17:25

So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel; and it shall be that the man who kills him the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exemption from taxes in Israel."


എന്നാറെ യിസ്രായേല്യർ: വന്നു നിലക്കുന്ന ഇവനെ കണ്ടുവോ? അവൻ യിസ്രായേലിനെ നിന്ദിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അവനെ കൊല്ലുന്നവനെ രാജാവു മഹാസമ്പന്നനാക്കുകയും തന്റെ മകളെ അവന്നു കൊടുക്കുകയും അവന്റെ പിതൃഭവനത്തിന്നു യിസ്രായേലിൽ കരമൊഴിവു കല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Taxes?

Name :

Email :

Details :×