Taxes

Show Usage
   

English Meaning

  1. A plural of taxis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നികുതി ചുമത്തുന്നു - Nikuthi Chumaththunnu | Nikuthi Chumathunnu
× tax എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tax Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tax Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 12:14

When they had come, they said to Him, "Teacher, we know that You are true, and care about no one; for You do not regard the person of men, but teach the way of God in truth. Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?


അവർ വന്നു: ഗുരോ, നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പ ിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു; കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ? ഞങ്ങൾ കൊടുക്കയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടതു എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു.


Luke 23:2

And they began to accuse Him, saying, "We found this fellow perverting the nation, and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that He Himself is Christ, a King."


ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചുകളകയും താൻ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിരോധിക്കയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു കുറ്റം ചുമത്തിത്തുടങ്ങി.


Matthew 22:17

Tell us, therefore, what do You think? Is it lawful to pay taxes to Caesar, or not?"


നിനക്കു എന്തു തോന്നുന്നു? കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞുതരേണം എന്നു പറയിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Taxes?

Name :

Email :

Details :×