Meeting

Show Usage

Pronunciation of Meeting  

   

English Meaning

A coming together; an assembling; as, the meeting of Congress.

  1. The act or process or an instance of coming together; an encounter.
  2. An assembly or gathering of people, as for a business, social, or religious purpose.
  3. meeting of the minds Agreement; concord.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സമാഗമം - Samaagamam | Samagamam
× ഒത്തുചേരല്‍ - Oththucheral‍ | Othucheral‍
× സന്ദര്‍ശനം - Sandhar‍shanam
× സഭ - Sabha
× യോഗം - Yogam
× ലംഭം - Lambham
× അഭിഗമനം - Abhigamanam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 4:15

And when Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all the furnishings of the sanctuary, when the camp is set to go, then the sons of Kohath shall come to carry them; but they shall not touch any holy thing, lest they die. "These are the things in the tabernacle of meeting which the sons of Kohath are to carry.


പാളയം യാത്രപുറപ്പെടുമ്പോൾ അഹരോനും പുത്രന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും മൂടി തീർന്നശേഷം കെഹാത്യർ ചുമപ്പാൻ വരേണം; എന്നാൽ അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടരുതു; സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കെഹാത്യരുടെ ചുമടു ഇവ തന്നേ.


Leviticus 17:4

and does not bring it to the door of the tabernacle of meeting to offer an offering to the LORD before the tabernacle of the LORD, the guilt of bloodshed shall be imputed to that man. He has shed blood; and that man shall be cut off from among his people,


അതിനെ യഹോവയുടെ കൂടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യഹോവേക്കു വഴിപാടായി അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കയും ചെയ്താൽ അതു അവന്നു രക്തപാതകമായി എണ്ണേണം; അവൻ രക്തം ചൊരിയിച്ചു; ആ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം.


Exodus 30:36

And you shall beat some of it very fine, and put some of it before the Testimony in the tabernacle of meeting where I will meet with you. It shall be most holy to you.


നീ അതിൽ ഏതാനും ഇടിച്ചു പൊടിയാക്കി, ഞാൻ നിനക്കു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള സമാഗമനക്കുടാരത്തിലെ സാക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പാകെ വെക്കേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Meeting?

Name :

Email :

Details :×