Sells

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sell.
  2. Plural form of sell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 25:39

"And if one of your brethren who dwells by you becomes poor, and sells himself to you, you shall not compel him to serve as a slave.


അവർ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ദാസന്മാർ ആകകൊണ്ടു അവരെ അടിമകളായി വിൽക്കരുതു.


Leviticus 25:16

According to the multitude of years you shall increase its price, and according to the fewer number of years you shall diminish its price; for he sells to you according to the number of the years of the crops.


അതു കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചു എന്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ചു ആചരിക്കേണം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.


Exodus 21:16

"He who kidnaps a man and sells him, or if he is found in his hand, shall surely be put to death.


ഒരുത്തൻ ഒരാളെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടു അവനെ വിൽക്കയാകട്ടെ അവന്റെ കൈവശം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കയാകട്ടെ ചെയ്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sells?

Name :

Email :

Details :×