Sells

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sell.
  2. Plural form of sell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 31:24

She makes linen garments and sells them, And supplies sashes for the merchants.


അവൾ ശണവസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി വിലക്കുന്നു; അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ഏല്പിക്കുന്നു.


Deuteronomy 24:7

"If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel, and mistreats him or sells him, then that kidnapper shall die; and you shall put away the evil from among you.


ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ചു അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കയോ അവനെ വിലെക്കു വിൽക്കയോ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവു മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദോഷം നീക്കിക്കളയേണം.


Leviticus 25:29

"If a man sells a house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year he may redeem it.


എന്നാൽ ലേവ്യരുടെ പട്ടണങ്ങളും അവരുടെ അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളിലെ വീടുകളും ലേവ്യർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടുകൊള്ളാം.


×

Found Wrong Meaning for Sells?

Name :

Email :

Details :×