Sells

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sell.
  2. Plural form of sell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 25:39

"And if one of your brethren who dwells by you becomes poor, and sells himself to you, you shall not compel him to serve as a slave.


അവർ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ ദാസന്മാർ ആകകൊണ്ടു അവരെ അടിമകളായി വിൽക്കരുതു.


Deuteronomy 24:7

"If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel, and mistreats him or sells him, then that kidnapper shall die; and you shall put away the evil from among you.


ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ചു അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കയോ അവനെ വിലെക്കു വിൽക്കയോ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവു മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദോഷം നീക്കിക്കളയേണം.


Exodus 21:16

"He who kidnaps a man and sells him, or if he is found in his hand, shall surely be put to death.


ഒരുത്തൻ ഒരാളെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടു അവനെ വിൽക്കയാകട്ടെ അവന്റെ കൈവശം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കയാകട്ടെ ചെയ്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sells?

Name :

Email :

Details :×