Wants

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of want.
  2. Third-person singular simple present indicative form of want.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 46:5

and the grain offering shall be one ephah for a ram, and the grain offering for the lambs, as much as he wants to give, as well as a hin of oil with every ephah.


ഭോജനയാഗമായി അവൻ മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തന്റെ പ്രാപ്തിപോലെയുള്ള ഭോജനയാഗവും ഏഫ ഒന്നിന്നു ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും അർപ്പിക്കേണം.


Matthew 5:42

Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you do not turn away.


നിന്നോടു യാചിക്കുന്നവനു കൊടുക്ക; വായിപ്പവാങ്ങുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെ ഒഴിഞ്ഞുകളയരുതു.


Matthew 5:40

If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also.


നിന്നോടു വ്യവഹരിച്ചു നിന്റെ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനു നിന്റെ പുതപ്പും വിട്ടുകൊടുക്ക.


×

Found Wrong Meaning for Wants?

Name :

Email :

Details :×