Wants

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of want.
  2. Third-person singular simple present indicative form of want.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 27:31

If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add one-fifth to it.


യിസ്രായേൽമക്കൾക്കുവേണ്ടി യഹോവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവെച്ചു മോശെയോടു കല്പിച്ച കല്പനകൾ ഇവ തന്നേ.


Ezekiel 46:11

At the festivals and the appointed feast days the grain offering shall be an ephah for a bull, an ephah for a ram, as much as he wants to give for the lambs, and a hin of oil with every ephah.


വിശേഷദിവസങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഭോജനയാഗം കാളെക്കു ഒരു ഏഫയും മുട്ടാടിന്നു ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തന്റെ പ്രാപ്തിപോലെയുള്ളതും ഏഫെക്കു ഒരു ഹീൻ എണ്ണയും വീതം ആയിരിക്കേണം.


Leviticus 27:13

But if he wants at all to redeem it, then he must add one-fifth to your valuation.


ഒരുത്തൻ തന്റെ വീടു യഹോവേക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അതു നല്ലതെങ്കിലും തീയതെങ്കിലും പുരോഹിതൻ അതു മതിക്കേണം. പുരോഹിതൻ മതിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ അതു ഇരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Wants?

Name :

Email :

Details :×