English Meaning

  1. Plural form of eye.
  2. Third-person singular simple present indicative form of eye.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× eye എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Eye Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Eye Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 15:12

Why does your heart carry you away, And what do your eyes wink at,


നിന്റെ ഹൃദയം നിന്നെ പതറിക്കുന്നതെന്തു? നീ കണ്ണു ഉരുട്ടുന്നതെന്തു?


Genesis 3:5

For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil."


അതു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകയും ചെയ്യും എന്നു ദൈവം അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Proverbs 26:16

The lazy man is wiser in his own eyes Than seven men who can answer sensibly.


ബുദ്ധിയോടെ പ്രതിവാദിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏഴു പേരിലും താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു തോന്നുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Eyes?

Name :

Email :

Details :×