English Meaning

  1. Plural form of eye.
  2. Third-person singular simple present indicative form of eye.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;കണ്ണുകള്‍ - Kannukal‍ ;നയനങ്ങള്‍ - Nayanangal‍ ;കണ്ണുവക്കുക - Kannuvakkuka ;നേത്രങ്ങള്‍ - Nethrangal‍ ;eye എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Eye Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Eye Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 39:6

Then the king of Babylon killed the sons of Zedekiah before his eyes in Riblah; the king of Babylon also killed all the nobles of Judah.


ബാബേൽ രാജാവു രിബ്ളയിൽവെച്ചു സിദെക്കീയാവിന്റെ പുത്രന്മാരെ അവൻ കാൺകെ കൊന്നു; യെഹൂദാകുലീനന്മാരെ ഒക്കെയും ബാബേൽ രാജാവു കൊന്നുകളഞ്ഞു.


Jeremiah 14:17

"Therefore you shall say this word to them: "Let my eyes flow with tears night and day, And let them not cease; For the virgin daughter of my people Has been broken with a mighty stroke, with a very severe blow.


നീ ഈ വചനം അവരോടു പറയേണം: എന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു രാവും പകലും ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകട്ടെ; എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയായ കന്യക ക ിനമായി തകർന്നും വ്യസനകരമായി മുറിവേറ്റും ഇരിക്കുന്നു.


Jeremiah 13:17

But if you will not hear it, My soul will weep in secret for your pride; My eyes will weep bitterly And run down with tears, Because the LORD's flock has been taken captive.


നിങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗർവ്വം നിമിത്തം രഹസ്യത്തിൽ കരയും; യഹോവയുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കയാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരൊഴുക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Eyes?

Name :

Email :

Details :×