English Meaning

  1. Plural form of eye.
  2. Third-person singular simple present indicative form of eye.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× eye എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Eye Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Eye Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 39:7

And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, "Lie with me."


യോസേഫ് കോമളനും മനോഹരരൂപിയും ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു യജമാനന്റെ ഭാര്യ യോസേഫിന്മേൽ കണ്ണു പതിച്ചു: എന്നോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു.


Ezekiel 12:2

"Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house, which has eyes to see but does not see, and ears to hear but does not hear; for they are a rebellious house.


മനുഷ്യപുത്രാ, നീ മത്സരഗൃഹത്തിന്റെ നടുവിൽ പാർക്കുംന്നു; കാണ്മാൻ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലു അവർ കാണുന്നില്ല; കേൾപ്പാൻ ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല; അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ.


Psalms 101:6

My eyes shall be on the faithful of the land, That they may dwell with me; He who walks in a perfect way, He shall serve me.


ദേശത്തിലെ വിശ്വസ്തന്മാർ എന്നോടുകൂടെ വസിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ ദൃഷ്ടി അവരുടെമേൽ ഇരിക്കുന്നു; നിഷ്കളങ്കമാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുന്നവൻ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Eyes?

Name :

Email :

Details :×