English Meaning

  1. Plural form of eye.
  2. Third-person singular simple present indicative form of eye.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× eye എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Eye Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Eye Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 145:15

The eyes of all look expectantly to You, And You give them their food in due season.


എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നിന്നെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു; നീ തത്സമയത്തു അവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു.


Numbers 15:39

And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of the LORD and do them, and that you may not follow the harlotry to which your own heart and your own eyes are inclined,


നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ സകലകല്പനകളും ഔർത്തു അനുസരിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തഹൃദയത്തിന്നും സ്വന്തകണ്ണിന്നും തോന്നിയവണ്ണം പരസംഗമായി നടക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും ആ പൊടിപ്പു ജ്ഞാപകം ആയിരിക്കേണം.


Lamentations 2:11

My eyes fail with tears, My heart is troubled; My bile is poured on the ground Because of the destruction of the daughter of my people, Because the children and the infants Faint in the streets of the city.


എന്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിയുടെ നാശം നിമിത്തം ഞാൻ കണ്ണുനീർ വാർത്തു കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകുന്നു; എന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങി കരൾ നിലത്തു ചൊരിഞ്ഞുവീഴുന്നു; പൈതങ്ങളും ശിശുക്കളും നഗരവീഥികളിൽ തളർന്നുകിടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Eyes?

Name :

Email :

Details :×