Panels

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of panel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:34

And the two doors were of cypress wood; two panels comprised one folding door, and two panels comprised the other folding door.


അതിന്റെ കതകു രണ്ടും സരളമരംകൊണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കതകിന്നു രണ്ടു മടകൂപാളിയും മറ്റെ കതകിന്നു രണ്ടു മടകൂപാളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.


1 Kings 7:32

Under the panels were the four wheels, and the axles of the wheels were joined to the cart. The height of a wheel was one and a half cubits.


ചക്രം നാലും ചട്ടങ്ങളുടെ കീഴും ചക്രങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ടുകൾ പീ ത്തിലും ആയിരുന്നു. ഔരോ ചക്രത്തിന്റെ ഉയരം ഒന്നര മുഴം.


1 Kings 7:36

On the plates of its flanges and on its panels he engraved cherubim, lions, and palm trees, wherever there was a clear space on each, with wreaths all around.


അതിന്റെ താങ്ങുകളുടെ തട്ടുകളിലും വക്കുകളിലും അതതിൽ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അവൻ കെരൂബ്, സിംഹം ഈന്തപ്പന എന്നിവയുടെ രൂപം ചുറ്റും തോരണപ്പണിയോടുകൂടെ കൊത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Panels?

Name :

Email :

Details :×