Placed

Show Usage

Pronunciation of Placed  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of place.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× പന്തയത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തോ എത്തിയ - Panthayaththil‍ Onnaam Sthaanaththo Randaam Sthaanaththo Moonnaam Sthaanaththo Eththiya | Panthayathil‍ Onnam Sthanatho Randam Sthanatho Moonnam Sthanatho Ethiya
× place എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Place Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Place Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× സ്ഥാനം നല്‍കിയിരുന്ന - Sthaanam Nal‍kiyirunna | Sthanam Nal‍kiyirunna
× സ്ഥാപിച്ച - Sthaapicha | Sthapicha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 17:6

In the ninth year of Hoshea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away to Assyria, and placed them in Halah and by the Habor, the River of Gozan, and in the cities of the Medes.


ഹോശേയയുടെ ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ അശ്ശൂർരാജാവു ശമർയ്യയെ പിടിച്ചു യിസ്രായേലിനെ ബദ്ധരാക്കി അശ്ശൂരിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, ഹലഹിലും ഗോസാൻ നദീതീരത്തിലെ ഹാബോരിലും മേദ്യരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ചു.


Jeremiah 5:22

Do you not fear Me?' says the LORD. "Will you not tremble at My presence, Who have placed the sand as the bound of the sea, By a perpetual decree, that it cannot pass beyond it? And though its waves toss to and fro, Yet they cannot prevail; Though they roar, yet they cannot pass over it.


നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുകയില്ലയോ? എന്റെ സന്നിധിയിൽ വിറെക്കയില്ലയോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാൻ കടലിന്നു കവിഞ്ഞുകൂടാതവണ്ണം നിത്യപ്രമാണമായി മണൽ അതിരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു; തിരകൾ അലെച്ചാലും സാധിക്കയില്ല; എത്രതന്നേ ഇരെച്ചാലും അതിർ കടക്കയില്ല.


Numbers 11:25

Then the LORD came down in the cloud, and spoke to him, and took of the Spirit that was upon him, and placed the same upon the seventy elders; and it happened, when the Spirit rested upon them, that they prophesied, although they never did so again.


എന്നാറെ യഹോവ ഒരു മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു, അവന്മേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറെ എടുത്തു മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപതു പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുത്തു; ആത്മാവു അവരുടെ മേൽ ആവസിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു; പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലതാനും.


×

Found Wrong Meaning for Placed?

Name :

Email :

Details :×