Streams

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of stream.
  2. Third-person singular simple present indicative form of stream.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× stream എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Stream Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Stream Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 6:15

My brothers have dealt deceitfully like a brook, Like the streams of the brooks that pass away,


എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരു തോടുപോലെ എന്നെ ചതിച്ചു; വറ്റിപ്പോകുന്ന തോടുകളുടെ ചാൽപോലെ തന്നേ.


Job 28:11

He dams up the streams from trickling; What is hidden he brings forth to light.


അവർ നീരൊഴുക്കുകളെ ചോരാതവണ്ണം അടെച്ചു നിർത്തുന്നു; ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നതു അവർ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു.


Psalms 78:20

Behold, He struck the rock, So that the waters gushed out, And the streams overflowed. Can He give bread also? Can He provide meat for His people?|"


അവൻ പാറയെ അടിച്ചു, വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു, തോടുകളും കവിഞ്ഞൊഴുകി സത്യം; എന്നാൽ അപ്പംകൂടെ തരുവാൻ അവന്നു കഴിയുമോ? തന്റെ ജനത്തിന്നു അവൻ മാംസം വരുത്തി കൊടുക്കുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Streams?

Name :

Email :

Details :×