Streams

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of stream.
  2. Third-person singular simple present indicative form of stream.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു - Pravahippikkunnu ;stream എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Stream Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Stream Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;പ്രവഹിക്കുന്നു - Pravahikkunnu ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 4:15

A fountain of gardens, A well of living waters, And streams from Lebanon.


നീ തോട്ടങ്ങൾക്കു ഒരു നീരുറവും, വറ്റിപ്പോകാത്ത കിണറും ലെബാനോനിൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കുകളും തന്നേ.


Job 28:11

He dams up the streams from trickling; What is hidden he brings forth to light.


അവർ നീരൊഴുക്കുകളെ ചോരാതവണ്ണം അടെച്ചു നിർത്തുന്നു; ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നതു അവർ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു.


Isaiah 35:6

Then the lame shall leap like a deer, And the tongue of the dumb sing. For waters shall burst forth in the wilderness, And streams in the desert.


അന്നു മുടന്തൻ മാനിനെപ്പോലെ ചാടും; ഊമന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കും; മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജനപ്രദേശത്തു തോടുകളും പൊട്ടി പുറപ്പെടും.


×

Found Wrong Meaning for Streams?

Name :

Email :

Details :×