Counts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of count.
  2. Third-person singular simple present indicative form of count.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 33:10

Yet He finds occasions against me, He counts me as His enemy;


അവൻ എന്റെ നേരെ വിരുദ്ധങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നു; എന്നെ തനിക്കു ശത്രുവായി വിചാരിക്കുന്നു.


Jeremiah 33:13

In the cities of the mountains, in the cities of the lowland, in the cities of the South, in the land of Benjamin, in the places around Jerusalem, and in the cities of Judah, the flocks shall again pass under the hands of him who counts them,' says the LORD.


മലനാട്ടിലെ പട്ടണങ്ങളിലും താഴ്വീതിയിലെ പട്ടണങ്ങളിലും തെക്കെ പട്ടണങ്ങളിലും ബെന്യാമീൻ ദേശത്തും യെരൂശലേമിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലും യെഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും ആടുകൾ എണ്ണുന്നവന്റെ കൈകൂ കീഴെ ഇനിയും കടന്നുപോകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Psalms 147:4

He counts the number of the stars; He calls them all by name.


അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുന്നു; അവേക്കു ഒക്കെയും പേർ വിളിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Counts?

Name :

Email :

Details :×