Counts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of count.
  2. Third-person singular simple present indicative form of count.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 33:10

Yet He finds occasions against me, He counts me as His enemy;


അവൻ എന്റെ നേരെ വിരുദ്ധങ്ങളെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നു; എന്നെ തനിക്കു ശത്രുവായി വിചാരിക്കുന്നു.


Psalms 147:4

He counts the number of the stars; He calls them all by name.


അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുന്നു; അവേക്കു ഒക്കെയും പേർ വിളിക്കുന്നു.


Isaiah 33:18

Your heart will meditate on terror: "Where is the scribe? Where is he who weighs? Where is he who counts the towers?"


പണം എണ്ണുന്നവൻ എവിടെ? തൂക്കിനോക്കുന്നവൻ എവിടെ? ഗോപുരങ്ങളെ എണ്ണുന്നവൻ എവിടെ? എന്നിങ്ങനെ നിന്റെ ഹൃദയം ഭീതിയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Counts?

Name :

Email :

Details :×