Houses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of house.
  2. Third-person singular simple present indicative form of house.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭവനങ്ങള്‍ - Bhavanangal‍
× house എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - House Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | House Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 12:23

For the LORD will pass through to strike the Egyptians; and when He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the LORD will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you.


യഹോവ മിസ്രയീമ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു കടന്നുവരും; എന്നാൽ കുറുമ്പടിമേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും രക്തം കാണുമ്പോൾ യഹോവ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും; നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കയുമില്ല.


Job 22:18

Yet He filled their houses with good things; But the counsel of the wicked is far from me.


അവനോ അവരുടെ വീടുകളെ നന്മകൊണ്ടു നിറെച്ചു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന എന്നോടു അകന്നിരിക്കുന്നു.


2 Kings 25:9

He burned the house of the LORD and the king's house; all the houses of Jerusalem, that is, all the houses of the great, he burned with fire.


അവൻ യഹോവയുടെ ആലയവും രാജധാനിയും ചുട്ടുകളഞ്ഞു; യെരൂശലേമിലെ എല്ലാവീടുകളും പ്രധാനഭവനങ്ങളൊക്കെയും അവൻ തീ വെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Houses?

Name :

Email :

Details :×