Houses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of house.
  2. Third-person singular simple present indicative form of house.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× house എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - House Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | House Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× ഭവനങ്ങള്‍ - Bhavanangal‍
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 12:23

The sons of Levi, the heads of the fathers' houses until the days of Johanan the son of Eliashib, were written in the book of the chronicles.


ലേവ്യരുടെ തലവന്മാർ: ഹശബ്യാവു, ശേരെബ്യാവു, കദ്മീയേലിന്റെ മകൻ യേശുവ എന്നിവരും അവരുടെ സഹകാരികളായ സഹോദരന്മാരും ദൈവപുരുഷനായ ദാവീദിന്റെ കല്പനപ്രകാരം തരംതരമായി നിന്നു സ്തുതിയും സ്തോത്രവും ചെയ്തുവന്നു.


Nehemiah 12:12

Now in the days of Joiakim, the priests, the heads of the fathers' houses were: of Seraiah, Meraiah; of Jeremiah, Hananiah;


എസ്രാകുലത്തിന്നു മെശുല്ലാം;


1 Corinthians 11:22

What! Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise you.


തിന്നുവാനും കുടിപ്പാനും നിങ്ങൾക്കു വീടുകൾ ഇല്ലയോ? അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ നിങ്ങൾ തുച്ഛീകരിച്ചു, ഇല്ലാത്തവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളോടു എന്തു പറയേണ്ടു? നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുകയോ? ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Houses?

Name :

Email :

Details :×