Preserves

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of preserve.
  2. Third-person singular simple present indicative form of preserve.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 13:3

He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.


വായെ കാത്തുകൊള്ളുന്നവൻ പ്രാണനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു; അധരങ്ങളെ പിളർക്കുംന്നവന്നോ നാശം ഭവിക്കും.


Proverbs 16:17

The highway of the upright is to depart from evil; He who keeps his way preserves his soul.


ദോഷം അകറ്റിനടക്കുന്നതു നേരുള്ളവരുടെ പെരുവഴി; തന്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്റെ പ്രാണനെ കാത്തുകൊള്ളുന്നു.


Psalms 145:20

The LORD preserves all who love Him, But all the wicked He will destroy.


യഹോവ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരേയും പരിപാലിക്കുന്നു; എന്നാൽ സകലദുഷ്ടന്മാരെയും അവൻ നശിപ്പിക്കും;


×

Found Wrong Meaning for Preserves?

Name :

Email :

Details :×