Tongues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tongue.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tongue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 14:21

In the law it is written: "With men of other tongues and other lips I will speak to this people; And yet, for all that, they will not hear Me," says the Lord.


“അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ അധരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ ജനത്തോടു സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ല എന്നു കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” എന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.


Acts 10:46

For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered,


പത്രൊസിനോടുകൂടെ വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു എന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നതു കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു.


Isaiah 41:17

"The poor and needy seek water, but there is none, Their tongues fail for thirst. I, the LORD, will hear them; I, the God of Israel, will not forsake them.


എളിയവരും ദരിദ്രന്മാരുമായവർ വെള്ളം തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്കയാൽ അവരുടെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു വരണ്ടുപോകുന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ അവർക്കും ഉത്തരം അരുളും; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Tongues?

Name :

Email :

Details :×