Tongues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tongue.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tongue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 13:1

Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal.


ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ.


Psalms 68:23

That your foot may crush them in blood, And the tongues of your dogs may have their portion from your enemies."


ഞാൻ അവരെ ബാശാനിൽനിന്നു മടക്കിവരുത്തും; സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽനിന്നു അവരെ മടക്കിവരുത്തും.


1 Corinthians 14:18

I thank my God I speak with tongues more than you all;


നിങ്ങളെല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Tongues?

Name :

Email :

Details :×