Tongues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tongue.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tongue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 14:12

And this shall be the plague with which the LORD will strike all the people who fought against Jerusalem: Their flesh shall dissolve while they stand on their feet, Their eyes shall dissolve in their sockets, And their tongues shall dissolve in their mouths.


യെരൂശലേമിനോടു യുദ്ധം ചെയ്ത സകലജാതികളെയും യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷയാവിതു: അവർ നിവിർന്നു നിലക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവരുടെ മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും; അവരുടെ കണ്ണു തടത്തിൽ തന്നേ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും; അവരുടെ നാവു വായിൽ തന്നേ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും.


1 Corinthians 13:1

Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal.


ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ.


Isaiah 41:17

"The poor and needy seek water, but there is none, Their tongues fail for thirst. I, the LORD, will hear them; I, the God of Israel, will not forsake them.


എളിയവരും ദരിദ്രന്മാരുമായവർ വെള്ളം തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു; ഒട്ടും കിട്ടായ്കയാൽ അവരുടെ നാവു ദാഹംകൊണ്ടു വരണ്ടുപോകുന്നു. യഹോവയായ ഞാൻ അവർക്കും ഉത്തരം അരുളും; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ അവരെ കൈവിടുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Tongues?

Name :

Email :

Details :×