Tongues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tongue.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tongue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 14:12

And this shall be the plague with which the LORD will strike all the people who fought against Jerusalem: Their flesh shall dissolve while they stand on their feet, Their eyes shall dissolve in their sockets, And their tongues shall dissolve in their mouths.


യെരൂശലേമിനോടു യുദ്ധം ചെയ്ത സകലജാതികളെയും യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷയാവിതു: അവർ നിവിർന്നു നിലക്കുമ്പോൾ തന്നേ അവരുടെ മാംസം ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും; അവരുടെ കണ്ണു തടത്തിൽ തന്നേ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും; അവരുടെ നാവു വായിൽ തന്നേ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും.


Psalms 140:3

They sharpen their tongues like a serpent; The poison of asps is under their lips.Selah


അവർ സർപ്പംപോലെ തങ്ങളുടെ നാവുകളെ കൂർപ്പിക്കുന്നു; അവരുടെ അധരങ്ങൾക്കു കീഴെ അണലിവിഷം ഉണ്ടു. സേലാ.


1 Corinthians 14:22

Therefore tongues are for a sign, not to those who believe but to unbelievers; but prophesying is not for unbelievers but for those who believe.


അതുകൊണ്ടു അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്നതു വിശ്വാസികൾക്കല്ല, അവിശ്വാസികൾക്കത്രേ; പ്രവചനമോ അവിശ്വാസികൾക്കല്ല, വിശ്വാസികൾക്കു തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Tongues?

Name :

Email :

Details :×