Concerns

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of concern.
  2. Third-person singular simple present indicative form of concern.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 138:8

The LORD will perfect that which concerns me; Your mercy, O LORD, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.


യഹോവ എനിക്കുവേണ്ടി സമാപ്തിവരുത്തും; യഹോവേ, നിന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു; തൃക്കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ.


Ezekiel 7:13

For the seller shall not return to what has been sold, Though he may still be alive; For the vision concerns the whole multitude, And it shall not turn back; No one will strengthen himself Who lives in iniquity.


അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലും വിലക്കുന്നവന്നു വിറ്റതു മടക്കിക്കിട്ടുകയില്ല; ദർശനം അതിന്റെ സകലകോലാഹലത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു; ആരും മടങ്ങിവരികയില്ല; അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി പ്രാപിക്കയില്ല.


Ezekiel 12:10

Say to them, "Thus says the Lord GOD: "This burden concerns the prince in Jerusalem and all the house of Israel who are among them."'


ഈ അരുളപ്പാടു യെരൂശലേമിലെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ചുറ്റും പാർക്കുംന്ന യിസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിന്നൊക്കെയും ഉള്ളതു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു നീ അവരോടു പറക.


×

Found Wrong Meaning for Concerns?

Name :

Email :

Details :×