Draws

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of draw.
  2. Third-person singular simple present indicative form of draw.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 21:28

Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near."


ഇതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പു അടുത്തുവരുന്നതുകൊണ്ടു നിവിർന്നു തല പൊക്കുവിൻ .


Job 33:22

Yes, his soul draws near the Pit, And his life to the executioners.


അവന്റെ പ്രാണൻ ശവകൂഴിക്കും അവന്റെ ജീവൻ നാശകന്മാർക്കും അടുത്തിരിക്കുന്നു.


Job 24:22

"But God draws the mighty away with His power; He rises up, but no man is sure of life.


അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ നിഷ്കണ്ടകന്മാരെ നിലനിലക്കുമാറാക്കുന്നു; ജീവനെക്കുറിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കെ അവർ എഴുന്നേലക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Draws?

Name :

Email :

Details :×