Draws

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of draw.
  2. Third-person singular simple present indicative form of draw.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 24:22

"But God draws the mighty away with His power; He rises up, but no man is sure of life.


അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ നിഷ്കണ്ടകന്മാരെ നിലനിലക്കുമാറാക്കുന്നു; ജീവനെക്കുറിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കെ അവർ എഴുന്നേലക്കുന്നു.


Hebrews 10:38

Now the just shall live by faith; But if anyone draws back, My soul has no pleasure in him."


നാമോ നാശത്തിലേക്കു പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ചു ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്രേ ആകുന്നു.


Job 36:27

For He draws up drops of water, Which distill as rain from the mist,


അവൻ നീർത്തുള്ളികളെ ആകർഷിക്കുന്നു; അവന്റെ ആവിയാൽ അവ മഴയായി പെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Draws?

Name :

Email :

Details :×