Draws

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of draw.
  2. Third-person singular simple present indicative form of draw.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 10:9

He lies in wait secretly, as a lion in his den; He lies in wait to catch the poor; He catches the poor when he draws him into his net.


സിംഹം മുറ്റുകാട്ടിൽ എന്നപോലെ അവൻ മറവിടത്തിൽ പതുങ്ങുന്നു; എളിയവനെ പിടിപ്പാൻ അവൻ പതിയിരിക്കുന്നു; എളിയവനെ തന്റെ വലയിൽ ചാടിച്ചു പിടിക്കുന്നു.


Job 24:22

"But God draws the mighty away with His power; He rises up, but no man is sure of life.


അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ നിഷ്കണ്ടകന്മാരെ നിലനിലക്കുമാറാക്കുന്നു; ജീവനെക്കുറിച്ചു നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കെ അവർ എഴുന്നേലക്കുന്നു.


Luke 21:28

Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near."


ഇതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പു അടുത്തുവരുന്നതുകൊണ്ടു നിവിർന്നു തല പൊക്കുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Draws?

Name :

Email :

Details :×